Home
Search results “Oracle oratab linux”
Startup/Shutdown/Oratab/Export Oracle Database
 
09:27
Topic Covered Introduction of oratab file How to start and shutdown database How to set Oracle environment
Views: 604 ANKUSH THAVALI
How to install oracle 12c on Linux
 
20:53
Learn ow to install the latest release for oracle database i.e 12C. watch the step by step installation in the above video. Click the below link for all the commands and steps http://techlair.info/2015/11/08/oracle12cinstall/ Step 1 - Edit Host Files - /etc/hosts 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 192.168.0.210 oracle_12C.localdomain oracle_12C Step 2 - Edit Kernel Parameters /etc/sysctl.conf fs.file-max = 6815744 kernel.sem = 250 32000 100 128 kernel.shmmni = 4096 kernel.shmall = 1073741824 kernel.shmmax = 4398046511104 net.core.rmem_default = 262144 net.core.rmem_max = 4194304 net.core.wmem_default = 262144 net.core.wmem_max = 1048576 fs.aio-max-nr = 1048576 net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 sysctl -p - apply changes Step 3 - Edit Limits file - etc/security/limits.conf oracle soft nofile 1024 oracle hard nofile 65536 oracle soft nproc 2047 oracle hard nproc 16384 oracle soft stack 10240 oracle hard stack 32768 Step 4 - Install dependencies yum install binutils -y yum install compat-libcap1 -y yum install compat-libstdc++-33 -y yum install compat-libstdc++-33.i686 -y yum install gcc -y yum install gcc-c++ -y yum install glibc -y yum install glibc.i686 -y yum install glibc-devel -y yum install glibc-devel.i686 -y yum install ksh -y yum install libgcc -y yum install libgcc.i686 -y yum install libstdc++ -y yum install libstdc++.i686 -y yum install libstdc++-devel -y yum install libstdc++-devel.i686 -y yum install libaio -y yum install libaio.i686 -y yum install libaio-devel -y yum install libaio-devel.i686 -y yum install libXext -y yum install libXext.i686 -y yum install libXtst -y yum install libXtst.i686 -y yum install libX11 -y yum install libX11.i686 -y yum install libXau -y yum install libXau.i686 -y yum install libxcb -y yum install libxcb.i686 -y yum install libXi -y yum install libXi.i686 -y yum install make -y yum install sysstat -y yum install unixODBC -y yum install unixODBC-devel -y Step 5 - Add Groups and Users groupadd -g 54321 oinstall groupadd -g 54322 dba groupadd -g 54323 oper useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle passwd oracle Step 6 - /etc/security/limits.d/90-nproc.conf # Change this * soft nproc 1024 # To this * - nproc 16384 Step 7 - Set SELINUX SELINUX=permissive run the command after edit setenforce Permissive Step 8 - Stop Firewall # service iptables stop # chkconfig iptables off Step 9 - Create directories for oracle Installation mkdir -p /oracle/product/12.1.0/db_1 chown -R oracle:oinstall /oracle chmod -R 775 /oracle Step 10 - xhost + Step 11 - Edit bash profile for oracle user /home/oracle/.bash_profile # Oracle Settings export TMP=/tmp export TMPDIR=$TMP export ORACLE_HOSTNAME=oracle_12C.localdomain export ORACLE_UNQNAME=db1 export ORACLE_BASE=/oracle export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0/db_1 export ORACLE_SID=db1 export PATH=/usr/sbin:$PATH export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib Step - 12 Extract Installation Files unzip linuxamd64_12c_database_1of2.zip unzip linuxamd64_12c_database_2of2.zip Step - 13 Start the Oracle Universal Installer ./runInstaller Post Installation dit the "/etc/oratab" file setting the restart flag for each instance to 'Y' cdb1:/u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1:Y Technology Lair : www.technologylair.org Subscribe : http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=technologylair For More Videos : http://www.youtube.com/user/technologylair/videos For Video Tutorials :http://www.youtube.com/playlist?list=PLC71CFFF7A916DCAA For Android : http://www.youtube.com/playlist?list=PLUXK1VpPWQKHI1l-NvM5jvNKKnmNy9eHp For Linux : https://www.youtube.com/playlist?list=PLUXK1VpPWQKHV2xOmjQgUNj3Hrmcslj-H Kalam e Iqbal : http://www.youtube.com/playlist?list=PLF057785BD260F061 Like us on Facebook : https://www.facebook.com/technologylair Tweet us : http://twitter.com/technologylair Follow us : https://plus.google.com/u/0/118196883367288585963/posts Pin us : http://www.pinterest.com/technologylair/
Views: 132360 TechLair
How to install Oracle 11g on Linux
 
18:20
Note : for each and every detail please also refer the below url http://technologylair8423.blogspot.in/2012/06/oracle-11g-installation-on-linux.html Buy Expert Oracle Database 11g Administration Amazon.com http://bit.ly/1blaPlY Amazon.in http://amzn.to/184V0xn Flipkart : http://goo.gl/D4RCs Note : if you get any error as below sqlplus: error while loading shared libraries: /oracle/product/11.2.0/db_1/lib/libclntsh.so.11.1: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied use the below command : chcon -t textrel_shlib_t '/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/libclntsh.so.11.1' Technology Lair : www.technologylair.net Subscribe : http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=technologylair For More Videos : http://www.youtube.com/user/technologylair/videos For Video Tutorials :http://www.youtube.com/playlist?list=PLC71CFFF7A916DCAA For Android : http://www.youtube.com/playlist?list=PLUXK1VpPWQKHI1l-NvM5jvNKKnmNy9eHp Kalam e Iqbal : http://www.youtube.com/playlist?list=PLF057785BD260F061 Like us on Facebook : https://www.facebook.com/techlair Tweet us : @technologylair Follow us : https://plus.google.com/u/0/118196883367288585963/posts Pin us : http://www.pinterest.com/technologylair/
Views: 150735 TechLair
Starting and Shutdown Oracle Database on Linux
 
04:44
Starting and Shutdown Oracle Database on Linux Contact: రవి కుమార్ . లంకె Ravi kumar Lanke Blog: www.installationbyravi.co.in Gmail : [email protected] Yahoo : [email protected]
Views: 2136 Ravikumar Lanke
ORACLE: Script tự động startup database trên Linux
 
09:12
Các bước bao gồm: 1. Sửa file /etc/oratab 2. Tạo script trong /etc/init.d/ 3. Phân quyền 4. Chạy thử 5. Add script vào service của Linux 6. Giải thích lệnh chkconfig
Views: 492 Database Tutorials
Oracle DB - Startup & Shutdown
 
11:55
Oracle DB - Startup & Shutdown Watch More Videos at: https://www.tutorialspoint.com/videotutorials/index.htm Lecture By: Mr. Parth Panjabi, Tutorials Point India Private Limited
(Oracle Database) Hướng dẫn cài đặt oracle database 11g release 2 trên centos 6.9
 
40:51
Hướng dẫn cài đặt, note ở đây https://pastebin.com/mwPwu8W1 Chuẩn bị cài đặt: - Môi trường: + OS: Centos 6 + RAM lớn hơn hoặc= 4GB + HDD = 200GB + Oracle DB version = 11g release 2 x64 + IP = 192.168.150. Chúng ta cài centos 6 trên máy ảo: - Khi cài đặt, chọn các gói sau: Base System Base Debugging Tools Directory Client Hardware monitoring Client Large Systems Performance Network file system client Performance Tools Perl Support Servers Server Platform System administration tools Desktops Desktop Desktop Platform Fonts General Purpose Desktop Graphical Administration Tools X Windows System Applications Internet Browser Development Development Tools - Sau khi cài đặt: nhớ tắt selinux, tắt firewall: iptables, cài đặt một số gói ban đầu cho OS yum install -y telnet vim curl wget epel-release gcc open-vm-tools tắt selinux bằng cách sửa file /etc/selinux/config Sửa đổi các thông số môi trường như sau: 1, sửa file /etc/sysctl.conf thêm/sửa các dòng sau: fs.suid_dumpable = 1 fs.aio-max-nr = 1048576 fs.file-max = 6815744 kernel.shmall = 2097152 kernel.shmmax = 536870912 kernel.shmmni = 4096 kernel.sem = 250 32000 100 128 net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 net.core.rmem_default = 262144 net.core.rmem_max = 4194304 net.core.wmem_default = 262144 net.core.wmem_max = 1048586 2, Thêm các dòng sau vào tập tin “/etc/security/limits.conf”. trong đó, oracle là user sử dụng để cài đặt DB, oracle không cho phép cài đặt bằng user root, phải tạo user khác mà dùng. ở đây chúng ta dùng luôn user oracle oracle soft nproc 2047 oracle hard nproc 16384 oracle soft nofile 1024 oracle hard nofile 65536 oracle soft stack 10240 3, Tạo các nhóm và người dùng groupadd oinstall groupadd dba groupadd oper groupadd asmadmin groupadd asmdba groupadd asmoper Tạo user oracle và thêm vào các group vừa tạo useradd oracle usermod -a -G oinstall,dba,oper,asmadmin,asmdba,asmoper oracle 4, thêm hostname của máy chủ vào file host, mục đích là để oracle phân giải được chính hostname của nó sang IP OK rồi, tiến hành đẩy bộ cài lên máy chủ 5, Có bộ cài rồi, giờ cài thôi, tiến hành cấp full quyền cho bộ cài, sau đó chui vào màn hình console để cài. Oracle có cái dở là cài trên màn hình đồ họa, nên phải cài trên session console của user oracle, hoặc SSH vào và sử dụng Xming để điều khiển GUI từ xa. Ở đây mình sử dụng console cách sử dụng Xming thì sẽ hướng dẫn vào một dịp khác rỗi hơn. đã cấp quyền xong. đờ mờ, lâu ko làm quên mẹ cả lệnh quên mẹ pass cho user oracle 6, Trước khi cài, thiết lập các biến môi trường cho user cài đặt oracle Sửa file /home/oracle/.bash_profile thêm vào cuối # Oracle Settings TMP=/tmp; export TMP TMPDIR=$TMP; export TMPDIR ORACLE_HOSTNAME=oracledb; export ORACLE_HOSTNAME ORACLE_UNQNAME=oracledb; export ORACLE_UNQNAME ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME ORACLE_SID=oracledb; export ORACLE_SID PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH ################################### tên các biến khá dễ hiểu, không cần giải thích thêm tạo các folder như trong các biến đã khai báo mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 chown -R oracle:oinstall /u01 chmod -R 775 /u01 ########## 7, giờ vào console chạy file runInstaller báo thiếu 1 số cấu hình, ở phần OS, là thiếu ở file /etc/sysctl.conf. Chúng ta đã cấu hình rồi nhưng chưa có hiệu lực, có lệnh sysctl -p ở user root 8. giờ xử lý thiếu thư viện,chúng ta xử từng gói một, các bạn theo dõi nhé. Đã cài xong các gói, do phiên bản khác vs oracle nên nó toàn báo thiếu, thực ra đã cài rồi, nên cứ kệ mẹ nó cài tiếp nhé Ngồi đợi thôi. Chạy 2 file trên màn hình dưới quyền root Đã cài thành công chúng ta start DB lên thôi, lưu ý, chỉ start được khi đứng trên user oracle , nếu user root thì cần switch sang mới start đc Quên mất, có chút nhầm ở trên chúng ta khai báo ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1 là thiếu thư mục thật là ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/dbhome_1 sửa lại ở .bash_profile, sau đó source ~/.bash_profile Khởi động listener bằng lệnh lsnrctl start Khởi động database bằng cách: echo "STARTUP;" | sqlplus / as sysdba Cuối cùng, sửa lại file oratab Thêm script sau khởi động cùng máy, để tự động bật oracle mỗi lần restart máy chủ #!/bin/bash source /home/oracle/.bash_profile su - oracle -c 'echo "STARTUP;" | sqlplus / as sysdba' su - oracle -c 'lsnrctl start'
Views: 191 IT Network
Install Oracle 11G R2 11.2.0.3 on Centos 7
 
55:11
Tutorial Install oracle 11G R2 11.2.0.3 Centos 7 Download Oracle 11g R2 11.2.0.3: cd /opt unzip p10404530_112030_Linux-x86-64_1of7.zip unzip p10404530_112030_Linux-x86-64_2of7.zip Prepare: -- Edit hosts file: Hosts File The "/etc/hosts" file must contain a fully qualified name for the server 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 10.84.70.152 stag-app01 Oracle Installation Prerequisites Automatic Setup -- install all the necessary prerequisites automatically then edit /etc/sysctl.conf và /etc/security/limit.conf yum install -y oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall Manual Setup vi /etc/sysctl.conf add : fs.suid_dumpable = 1 fs.aio-max-nr = 1048576 fs.file-max = 6815744 kernel.shmall = 2097152 kernel.shmmax = 536870912 kernel.shmmni = 4096 # semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni kernel.sem = 250 32000 100 128 net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 net.core.rmem_default=262144 net.core.rmem_max=4194304 net.core.wmem_default=262144 net.core.wmem_max=1048586 Run : /sbin/sysctl -p Add line to file "/etc/security/limits.conf": oracle soft nproc 16384 oracle hard nproc 16384 oracle soft nofile 4096 oracle hard nofile 65536 oracle soft stack 10240 See more: https://github.com/phuongnguyenht/Oracle/blob/master/Install%20Oracle%20112030.md Fix Error: DB : pdksh-5.2.14 missing while installing 11g in RHEL-6.5 (64-bit) Change directory to /database/stage/cvu/cv/admin Backup cvu_config $ cp cvu_config backup_cvu_config Edit cvu_config and change the following line: from: CV_ASSUME_DISTID=OEL4 to: CV_ASSUME_DISTID=OEL6 Save the updated cvu_config file Install the 11.2.0.3 or 11.2.0.4 software using /database/runInstaller $ cd /database $ ./runInstaller “INS-35075: The specified SID is already in use” error in Oracle, how to fix it? Delete /etc/oratab How to increase swap size? Let's say you need another 500M: dd if=/dev/zero of=/tmp/swapfile bs=1M count=500 mkswap /tmp/swapfile swapon /tmp/swapfile After you're done installing, you can turn it off. swapoff /tmp/swapfile rm /tmp/swapfile From https://community.oracle.com/thread/2189824 *** Resolve Error in invoking target ‘agent_nmhs’ of makefile ins_emagent.mk*** vi /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/ins_emagent.mk ... comment #$(MK_EMAGENT_NMECTL) to $(MK_EMAGENT_NMECTL) -lnnz11
Views: 88 Phuong Nguyen
Linux : Fixed Oracle install System identifier '' already exists, specify another SID on Linux
 
01:40
The Oracle system identifier '' already exists, specify another SID , Fixed Oracle install System identifier on Linux
Views: 2163 No Name 0053
Oracle 11g Automating Startup and Shutdown on red hat 6
 
05:18
-the oracleautostart script at: http://www.4shared.com/file/_hXruzob/oracleinstaller.html
Views: 2137 shrekcoll2008
Oracle - Starting and Stopping the database
 
11:40
Oracle - Starting and Stopping the database
Views: 7758 Chris Ostrowski
oracle startup and oracle shutdown
 
21:11
Uderstand different startup of database applicable for 10g,11g Understand different ways to shutdown database how to set database in archive log ,non archive log,etc
PRVF 0002 could not retrieve local node name
 
04:19
We can face this issue during the installation of oracle12c database. Actually, recently while I was installing latest 12c oracle database, I got this below error. PRVF-0002: could not retrieve local node name It’s a very easy solution but if the people not knowing a simple thing also it is very hard to fix it. By Default: #hostname Ora-data-linux #cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 Make Changes as shown below: #cat /etc/hosts 127.0.0.1 ora-data-linux ora-data-linux.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 As we observe in above solution, we just check the hostname which was not included in /etc/hosts file. It is very simple but if not knowing or never faced it, then it will be time wasted and mind stuffy. :D means bina matlab ka dimag kharab karega :P Foe more concepts and details, please follow below link: https://ora-data.blogspot.in/2017/05/fixing-prvf-0002-could-not-retrieve.html
Views: 2367 ORACLE SUPPORT
DBA Tutorial 2: Different Shutdown Mood in Oracle Database
 
11:18
একজন DBA হিসেবে আপনি চাইলেই হুট করে Database Shutdown করে দিতে পারেন না, কারন একই ডাটাবেজ এ যদি কয়েক লাখ ইউজার এক সাথে transaction করে তাহলে আপনি কি করবেন। কোন কারনে যেমন Security Purpose -এ আপনাকে ডাটাবেজ Shutdown করতে হবে। তাহলে এখন আপনি কি করবেন। কীভাবে ডাটাবেজ অফ করবেন বা কোন কোন Way তে বা Mood এ আপনি এই কাজটি করতে পারবেন। শিখে নিন এই ভিডিও টি দেখার মাধ্যমে আর অন্যকেও জানিয়ে দিন ভিডিও টি Subscribe,Like and Sharing এর মাধ্যমে। ...................................................Finish.................................................. To get my others videos just go to the link which is given below.. https://www.youtube.com/channel/UCFcOAx6xy6aQgKzJFaJ_8zQ Stay connected with information... Stay Connected with my tutorial.. Stay connected with updated reports tutorial... Keep learning about Oracle Databese ....... Thanks for watching... Subscribe my Channel : Mahfujur Rahman Subscribe my channel : Mahfujur Rahman Thanks For Watching MdMahfujur Rahman Database Design and Development IDB-BISEW IT Scholarship Project. 01673472384
Views: 52 Mahfujur Rahman
Creating Oracle 12c Container Database using DBCA
 
10:49
Hi friends let's us create a container database by name DBTEST and one pluggable database PDB1.#12cContainerDatabase #using DBCA Oracle database Unbeatable,Unbreakable Platform..
Views: 1803 Oracle World
Start or Stop mysql services from command prompt in windows
 
05:44
Start or stop mysql services from command prompt in windows.
Views: 345 tips n tricks
Clone Oracle Home 11g(11.2.0.4)
 
10:46
Steps: 1) First copy the existing Oracle Home as Oracle home 2. cp -Rp /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_2 2) Set Oracle_home to new oracle home. 3) Run the clone.pl script clone.pl ORACLE_BASE="/u01/app/oracle" ORACLE_HOME=$ORACLE_HOME ORACLE_HOME_NAME=OraDB11Home2 4) Run root.sh script as root user. /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_2/root.sh 5) Modify database home using srvctl command-line utility. srvctl modify database -d orcl -o /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_2 5) Change the oracle home in /etc/oratab
Views: 628 JSDBA
Startup oracle 12c automático Parte 2
 
03:45
https://oracle-base.com/articles/linux/automating-database-startup-and-shutdown-on-linux
Views: 103 Vídeos Aulas TI
Oracle 11gR2 Database Installation Tutorial
 
46:55
In this tutorial we install an Oracle 11gR2 database on a Linux 6.5 virtual server.. More information including a list of the commands used are available at http://OracleIdentity.com/Oracle11gR2Database-Install.htm
Views: 3502 OracleIdentity
New Oracle 1z0-160 Examcollection VCE (PDF + Test Engine)
 
01:22
Validate your 1z0-160 Exam learning and preparation with our most updated 1z0-160 dumps. (Examcollection) has experienced IT experts who gather and approve a huge range of Oracle 1z0-160 Questions Answers for Oracle Database Cloud Administrator Certified Associate Certification seekers. Practicing our 100% updated 1z0-160 Practice Tests is a guaranteed way towards your success in Oracle 1z0-160 Exam. Get huge discount 20% off on all products by using this coupon code “use20”. Visit us for more information https://www.examcollection.us/1z0-160-vce.html
Views: 50 jhon addison
How to Change Oracle Database Name using Nid Utility /* Step By Step /*
 
26:20
Nid Utility is used for Changing DB Name and DBID. Nid means DB New Id Utility. 1. Using this utility we can change Database Name. 2. Using this utility we can change Database Id. 3 Using this utility we can change Database Name and Database Id. ------ Both. IN this Video I am Showing you how can we Change Oracle Database Name (DB Name) using Nid Utility Nid Utility is a database tool for change Database name and Database Id. This tool is very easy to implement and understand. Follow Steps: Nid target=username/password dbname='New DB Name' setname=yes
Views: 642 Parag Mahalle
oracle database administration 2hours -startup and shutdown
 
00:35
NOTE: FULL COLLECTION OF VEDIOS WATCH ON WWW.ORAMAN.IN (IT training vedios are available oracle dba)
Views: 218 oramandba
Oracle 11g Administration Tutorial- Oracle Database Start up & Shutdown Stages
 
09:26
Oracle Administration demonstrating starting up a database using SQL*PLUS Command .. #Oracletutorialforbeginners #rmanrecoverytutorial #SQLTutorial #OracleDatabaseStartup&ShutdownStages presented by Lalit saini
Views: 3655 Oracle World
CS151B Oracle Database Administration 1of2
 
01:42:01
CS151B Oracle Database Administration 1of2 lecture of September 13 2016 oratab oraenv Instalation
Views: 11 Adriano Alves
Shutdown Basics in Oracle Database
 
12:20
Hello friends today i'm going to explain you very important topic shutdown basics in oracle database understand all things. #ShutdownBasics Oracle database Unbeatable,Unbreakable Platform..
Views: 441 Oracle World
Startup Shutdown of Pluggable Databases
 
08:04
Startup and Shutdown of Pluggable Databases in a MulitTenant Container Database
Views: 134 Hemant K Chitale
Oracle DBA Tutorial || Oracle DBA Start up and Shutdown modes by shiva
 
15:14
DURGASOFT is INDIA's No.1 Software Training Center offers online training on various technologies like JAVA, .NET , ANDROID,HADOOP,TESTING TOOLS ,ADF,INFORMATICA,TABLEAU,IPHONE,OBIEE,ANJULAR JS, SAP... courses from Hyderabad & Bangalore -India with Real Time Experts. Mail us your requirements to [email protected] so that our Supporting Team will arrange Demo Sessions. Ph:Call +91-8885252627,+91-7207212428,+91-7207212427,+91-8096969696. http://durgasoft.com http://durgasoftonlinetraining.com https://www.facebook.com/durgasoftware http://durgajobs.com https://www.facebook.com/durgajobsinfo......
how to start and stop oracle database
 
05:17
startup and shutdown modes of oracle database startup - it will startup database to read write mode. shutdown - normal shutdown. startup mount; -- maintenace mode. startup nomount; - it reads the pfile. alter database mount; - maintenance mode. alter database open; - it opens the database to read write mode. shutdown ========== alter database close; alter database dismount; shutdown; startup force; - it will shutdown and restart database (note: not recommende :)) it is like restart option in windows o/s select name,open_mode from v$database;
Views: 3944 Praveen Biyyapu
ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress
 
04:35
ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress - How to fix this issue? You can fix ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress issue using following commands. Error Message: ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress Resolution: As a DBA, you must know the Shutdown, Shutdown Immediate or Startup commands that are issued by database administrator with SYSDBA privileges. 1) select status, database_status from v$instance; 2) select open_mode from v$database; 3) alter database mount; 4) select status, database_status from v$instance; 5) select open_mode from v$database; 6) / as sysdba 7) alter database open; 8) select status, database_status from v$instance; 9) select open_mode from v$database; Check out this entire video and you will see the database is opened in read write mode and your database issue is resolved. Now you can login with your user name and password to access your database. You can also follow below step by step guide to resolve ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress issue. http://techiesdigest.com/ora-01033-oracle-initialization-or-shutdown-in-progress/ Share your LOVE by Liking & Sharing this Video and SUBSCRIBE to our YouTube channel for more interesting and useful Tech videos. LIKE - SHARE - SUBSCRIBE Subscribe - https://goo.gl/Z4No32 Website: http://techiesdigest.com/ Twitter: http://www.twitter.com/techiesdigest Facebook: http://www.facebook.com/techiesdigest Google+ - https://plus.google.com/100074553945448527181 YouTube: http://www.youtube.com/techiesdigest Thank you so much! We appreciate your continued extended support, enthusiasm, dedication and passion to LOVE our channel.
Views: 15963 Techies Digest
instalacion Oracle 12c en CentOS 7
 
16:04
Video para la actividad 3 en el curso Sistemas Gestores de Bases de Datos de Unipanamericana instrucciones: #instalacion de Oracle #Paso 1 - editar archivo Host nano /etc/hosts #cambiar a #127.0.0.1 localhost.localdomain localhost #192.168.0.210 oracle_12C.localdomain oracle_12C #Paso 2 - Editar parametros del Kernel nano /etc/sysctl.conf #cambiar a #fs.file-max = 6815744 #kernel.sem = 250 32000 100 128 #kernel.shmmni = 4096 #kernel.shmall = 1073741824 #kernel.shmmax = 4398046511104 #net.core.rmem_default = 262144 #net.core.rmem_max = 4194304 #net.core.wmem_default = 262144 #net.core.wmem_max = 1048576 #fs.aio-max-nr = 1048576 #net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 #aplicar cambios sysctl -p #Paso 3 - Editar archivo de limites nano etc/security/limits.conf #cambiar a #oracle soft nofile 1024 #oracle hard nofile 65536 #oracle soft nproc 2047 #oracle hard nproc 16384 #oracle soft stack 10240 #oracle hard stack 32768 #Paso 4 - Instalar dependencias yum install binutils -y yum install compat-libcap1 -y yum install compat-libstdc++-33 -y yum install compat-libstdc++-33.i686 -y yum install gcc -y yum install gcc-c++ -y yum install glibc -y yum install glibc.i686 -y yum install glibc-devel -y yum install glibc-devel.i686 -y yum install ksh -y yum install libgcc -y yum install libgcc.i686 -y yum install libstdc++ -y yum install libstdc++.i686 -y yum install libstdc++-devel -y yum install libstdc++-devel.i686 -y yum install libaio -y yum install libaio.i686 -y yum install libaio-devel -y yum install libaio-devel.i686 -y yum install libXext -y yum install libXext.i686 -y yum install libXtst -y yum install libXtst.i686 -y yum install libX11 -y yum install libX11.i686 -y yum install libXau -y yum install libXau.i686 -y yum install libxcb -y yum install libxcb.i686 -y yum install libXi -y yum install libXi.i686 -y yum install make -y yum install sysstat -y yum install unixODBC -y yum install unixODBC-devel -y #verificar paquetes instalados: rpm -qa | grep -i binutils #Paso 5 - Añadir grupos y usuarios groupadd -g 54321 oinstall groupadd -g 54322 dba groupadd -g 54323 oper #modificar los grupos useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle passwd oracle #Paso 6 - Modificar archivo .conf nano /etc/security/limits.d/20-nproc.conf # cambiar esto * soft nproc 1024 # a esto * - nproc 16384 #Paso 7 - establecer SELINUX nano /etc/sysconfig/selinux #cambiar a #SELINUX=permissive #Paso 8 - Detener firewall service iptables stop chkconfig iptables off #Paso 9 - Crear directorios para la installacion oracle mkdir -p /oracle/product/12.1.0/db_1 chown -R oracle:oinstall /oracle chmod -R 775 /oracle #Paso 10 - Ejecutar xhost xhost + #se debe esportar si no esta establecida la variable export DISPLAY=:0.0 #Paso 11 - Editar el perfil bash para el usuario oracle #Despues de este momento, cambiar a usuario oracle su - oracle nano /home/oracle/.bash_profile #Propiedades de oracle: export TMP=/tmp export TMPDIR=$TMP export ORACLE_HOSTNAME=oracle_12C.localdomain export ORACLE_UNQNAME=db1 export ORACLE_BASE=/oracle export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0/­db_1 export ORACLE_SID=db1 export PATH=/usr/sbin:$PATH export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/u­sr/lib export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME­/rdbms/jlib #Previamente descargar y descomprimir la version de oracle para linux #Step - 12 Iniciar el Oracle Universal Installer ./runInstaller #Despues de instalar #Editar el archivo oratab nano /etc/oratab #Establecer la bandera de cada instancia a 'Y' #cdb1:/u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1­:Y
Views: 4029 andres aparicio
ORACLE DBA Startup Stages
 
02:33
The Startup 'nomount' Stage When you issue the startup command, the first thing the database will do is enter the nomount stage. During the nomount stage, Oracle first opens and reads the initialization parameter file 'init.ora' to see how the database is configured. For example, the sizes of all of the memory areas in Oracle are defined within the parameter file. After the parameter file is accessed, the memory areas associated with the database instance are allocated. Also, during the nomount stage, the Oracle background processes are started. Together, we call these processes and the associated allocated memory the Oracle instance. Once the instance has started successfully, the database is considered to be in the nomount stage. If you issue the startup command, then Oracle will automatically move onto the next stage of the startup, the mount stage. Starting the Oracle Instance 'Nomount Stage' There are some types of Oracle recovery operations that require the database to be in nomount stage. When this is the case, you need to issue a special startup command: startup nomount, as seen in this example: startup nomount The Mount Stage When the startup command enters the mount stage, it opens and reads the control file. The control file is a binary file that tracks important database information, such as the location of the database datafiles. In the mount stage, Oracle determines the location of the datafiles, but does not yet open them. Once the datafile locations have been identified, the database is ready to be opened. Mounting the Database Some forms of recovery require that the database be opened in mount stage. To put the database in mount stage, use the startup mount command as seen here: startup mount If you have already started the database instance with the startup nomount command, you might change it from the nomount to mount startup stage using the alter database command: alter database mount; The Open Oracle startup Stage The last startup step for an Oracle database is the open stage. When Oracle opens the database, it accesses all of the datafiles associated with the database. Once it has accessed the database datafiles, Oracle makes sure that all of the database datafiles are consistent. Opening the Oracle Database To open the database, you can just use the startup command as seen in this example startup If the database is mounted, you can open it with the alter database open command as seen in this example: alter database open;
Views: 551 Oracle DBA Training
startup and shutdown options
 
38:40
startup and shutdown options in oracle
Views: 267 Sainora Annanagar
Shutdown dan Startup Database Oracle
 
03:08
IIT YUNIARTI NRP. 2110167049
Views: 35 IIt Yuniarti
Shutdown Immediate
 
03:19
#Oracle #12c SHUTDOWN IMMEDIATE
Views: 457 Hemant K Chitale
Database 12c Creating a tablespace
 
06:45
Oracle Database 12c Creating a tablespace
Views: 356 Ora Tube
startup and shutdown
 
01:14:05
This video talks about startup and shutdown procedures of Oracle Database
Profesor Tablespace Undo
 
04:02
Profesor Tablespace Undo
Views: 111 Andres Gomez
Shutdown Abort
 
04:56
#Oracle #ShutdownAbort What happens when you do a SHUTDOWN ABORT and the subsequent STARTUP
Views: 198 Hemant K Chitale
can we shutdown a database when it is in backup mode
 
02:28
can we take hot backup when the database is in noarchive log mode? =================================================================== no archive log list; alter database begin backup; can we shutdown a database when it is in backup mode? ===================================================== alter database begin backup; shutdown immediate; ==no shutdown normal;==no shutdown transcational;==no shutdown abort;==yes database is in hot backup mode,db crashes now how to recover and open the database? =================================================================================== alter databse begin backup; shutdown abort; ORA-10873: file 1 needs to be either taken out of backup mode or media recovered ORA-01110: data file 1: 'E:\DATABASE\DATABASE\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF' solution: startup mount; alter database end backup; alter database open; how to check whether the database is in backup mode or not? =========================================================== select * from v$backup; how to take hot backup of database manually? ============================================ alter database begin backup; copy datafiles manually from original location to backup location alter database end backup; alter system switch logfile; alter system switch logfile; alter system switch logfile; copy archives from archive location to backup location. alter database backup controlfile to trace; (or) alter database backup controlfile to location; copy controlfile to backup location. How to check current_scn number of database? ============================================= select CURRENT_SCN from v$database; select dbms_flashback.get_system_change_number from dual; select timestamp_to_scn(sysdate) from dual; how to check datafile header scn number? ========================================= select name,CHECKPOINT_CHANGE# from v$datafile_header; when checkpoint will occur? ============================ alter system switch logfile; alter database begin backup; alter database end backup; alter system checkpoint;(manual checkpoint) shutdown immediate;(when the database is down) what will happen when checkpoint occurs? ========================================= scn of datafile header will update;
Views: 309 Praveen Biyyapu
can we take hot backup when the database is in noarchive log mode
 
03:42
can we take hot backup when the database is in noarchive log mode? =================================================================== no archive log list; alter database begin backup; can we shutdown a database when it is in backup mode? ===================================================== alter database begin backup; shutdown immediate; ==no shutdown normal;==no shutdown transcational;==no shutdown abort;==yes database is in hot backup mode,db crashes now how to recover and open the database? =================================================================================== alter databse begin backup; shutdown abort; ORA-10873: file 1 needs to be either taken out of backup mode or media recovered ORA-01110: data file 1: 'E:\DATABASE\DATABASE\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF' solution: startup mount; alter database end backup; alter database open; how to check whether the database is in backup mode or not? =========================================================== select * from v$backup; how to take hot backup of database manually? ============================================ alter database begin backup; copy datafiles manually from original location to backup location alter database end backup; alter system switch logfile; alter system switch logfile; alter system switch logfile; copy archives from archive location to backup location. alter database backup controlfile to trace; (or) alter database backup controlfile to location; copy controlfile to backup location. How to check current_scn number of database? ============================================= select CURRENT_SCN from v$database; select dbms_flashback.get_system_change_number from dual; select timestamp_to_scn(sysdate) from dual; how to check datafile header scn number? ========================================= select name,CHECKPOINT_CHANGE# from v$datafile_header; when checkpoint will occur? ============================ alter system switch logfile; alter database begin backup; alter database end backup; alter system checkpoint;(manual checkpoint) shutdown immediate;(when the database is down) what will happen when checkpoint occurs? ========================================= scn of datafile header will update;
Views: 327 Praveen Biyyapu
Oracle DBA Lite: an introduction to Oracle administration, part 1
 
14:18
CAPTIONS AVAILABLE - This is the first video in a series of 7 for wannabe Oracle DBAs. It uses the (free) Oracle Express edition but what is told will be very useful to you if you are using the Standard Edition as well. Those videos tell you the really important stuff about Oracle, and my purpose isn't to give commands, but to explain what they mean. Even if I use Oracle Express, the concepts are valid with Oracle Enterprise Edition as well ...
Views: 33309 roughsealtd
Oracle tutorial 04: Creating new database in oracle 10g.avi
 
11:46
Video tutorial for creating new database in Oracle 10g.
Views: 38307 navingupta52

Claricort 10 mg
Para que serve flavonoid 450 50mg prednisone
Cleocin capsules 150mg
Saeco lyrica plus cena 2000
Compazine 10 mg dosage